A NaTE által létrehozott Gender-szakértői Adatbázis célja, hogy egy helyen összegyűjtsük a hazai gender szakértőkre vonatkozó legfontosabb adatokat, és összekössük a szakértőket azokkal a vállalatokkal, szervezetekkel, ahol pályázatíráshoz, projektek megvalósításához, tanulmányok írásához vagy esélyegyenlőségi terv készítéséhez gender témájú szakértelemre van szükség.

Az esélyegyenlőség – és ezen belül a nemek közötti esélyegyenlőség – általában horizontális elvárás, és alapvető követelmény a pályázati úton támogatott kutatási együttműködési projektben, illetve rendszerint egyéb fejlesztési projektekben is. Ennek megfelelően általában bírálati és értékelési szempont a diszkrimináció mentes működés a projekt tervezése, végrehajtása és az eredmények felhasználása során. A gender szakértelem igénybevétele segít a pályázóknak és a projektmenedzsereknek, hogy megfeleljenek az esélyegyenlőségi szempontoknak.

Gender szakértőt keresek!

Töltsd ki az adatlapot, és szempontjaid alapján összekötünk a legképzettebb szakértővel!


KITÖLTÖM

Gender szakértőként jelentkezem!

Ha több éves tapasztalattal rendelkezel vagy képzett vagy gender szempontú elemzés terén, töltsd ki az adatlapot!


KITÖLTÖM

Nemzetközi gender projektek

genSET – Dialogue and Action for Gender Equality & Research Excellence in European Science

Téma

A projekt célja egy fenntartható, folyamatos dialógus létrehozása a tudomány vezetői, gender szakértők, a tudományos intézetek illetékesei és a tudományos stratégiák döntéshozói között. A projekt prioritásai azokra a területekre fókuszálnak, ahol a nők hátrányt szenvednek a tudományban való részvétel terén. A projekt erősíti az egyéni és a közösségi kapacitást a cselekvésre annak érdekében, hogy a nők nagyobb arányban vehessenek részt tudományos tevékenységben. A projekt célja, hogy gyakorlati eljárásokat dolgozzon ki a gender mainstreaming beépítésére az európai tudományos intézményekben. Ennek keretében többek között workshopokat és szimpóziumokat szervez szakértők, tudósok és vezetők számára, európai és nemzeti szinten. A projektet az Európai Unió 7. KTF keretprogramja támogatja.

Koordinátor

Portia Ltd, Egyesült Királyság

Időtartam

2009 – 2012

Honlap

www.genderinscience.org

Eredmények

HELENA – Higher education leading to engineering and scientific careers Mérnöki és tudományos karrier eléréséhez hozzájáruló felsőoktatás

Téma

A nők részvétele a műszaki foglalkozásokban kulcskérdés az európai gazdasági és technikai versenyképességhez, ezen túlmenően fontos eredmény a nemek közötti egyenlőség s a társadalmi igazságosság megvalósulása felé. A korábbi projektek eredményeként ugyan már kidolgozásra kerültek megfelelő stratégiák és eszközök, azonban egyes tanulmányok felhívták a figyelmet, hogy csak akkor alkalmazhatóak sikeresen, ha a helyi kulturális, gazdasági és intézményi környezethez igazítják azokat. A projekt keretében javaslatokat dolgoznak ki arra vonatkozóan, hogy lehet az egyes stratégiákat és eszközöket helyi szinten alkalmazni, illetve monitorozni azok eredményességét. A tanulmány empirikus vizsgálatok eredményein fog alapulni, amelyek a gender maintsreaming eszközök megvalósítását vizsgálják egy átfogó európai kutatás keretében a kiválasztott intézményekben, a műszaki oktatás és kutatás területén. Az eredmények elemzése után minden intézmény kiválasztja azokat az eszközöket, amelyek a leginkább reálisan kivitelezhetőnek és legmegfelelőbbnek bizonyultak az adott intézménynél, ugyanakkor globális alkalmazásra is alkalmasak.

Koordinátor

SIAULIU UNIVERSITETAS, Litvánia

Időtartam

2009 – 2012

Honlap és eredmények

SHEMERA Euro-Mediterranean research cooperation on gender and science:SHE Euro-Mediterranean Research Area Euro-mediterrán kutatás együttműködés gender és tudomány területen: SHE Euro-Mediterrán Kutatási Térség

Téma

A projekt célja erősíteni a kutatói együttműködést gender és tudomány területen az Európai Unió és a Mediterrán országok között. A kutatás célja minél jobban megérteni a tudományban tapasztalható nemek közötti egyenlőtlenségek gyökereit, figyelembe véve az adott terület, ország kulturális sokszínűségét és tradícióit. A kutatás azt is vizsgálja, hogyan kezelik ezt a kérdést a mediterrán országokban. Az összehasonlító kutatás a problémát két fő dimenzió mentén vizsgálja: a nők részvétele a tudományos kutatásban és fejlesztésben, és a gender dimenzió integrálása a kutatási policyba.

Koordinátor

Tudományos és Technológiai Alapítvány, Magyarország

Időtartam

2011 – 2014

Honlap

Eredmények

PRAGES – Practising Gender Equality in Science A nemek közötti egyenlőség gyakorlata a tudományban

Téma

A PRAGES projekt célja, hogy összehasonlítsa a különböző stratégiákat, amelyek során a nők részvétele megvalósul a tudományos kutatóintézetek döntéshozatalában. A projekt során a már meglévő jó gyakorlatok és pozitív akciók gyűjtése, osztályozása és értékelése történik. A gyakorlatokat és példákat a projektben résztvevő OECD országokból gyűjtjük össze, mind nemzeti, mind pedig intézményi szinten. Külön figyelmet fordítunk a férfi munkatársak pozitív együttműködésére. Az eredményeket közérthető formában különböző célcsoportok számára tesszük hozzáférhetővé – többek között a döntéshozók számára is. A projekt tevékenységének elemei:

  • megkísérli összefoglalni a tanulmányokból és a jó gyakorlatokból leszűrhető legfontosabb eredményeket annak érdekében, hogy eredményes legyen a vertikális szegregáció elleni harc a különböző szakmákban, politikai és társadalmi szférában;
  • elősegíti a társadalmi folyamatok megértését, amelyek a nők háttérben tartásához vezetnek
  • földrajzi szempontból is összehasonlítja az eredményeket;
  • konkrét javaslatokat készít a döntéshozók számára

A projektet az Európai Unió 7. KTF keretprogramja támogatja.

Koordinátor

Tudományos és Technológiai Alapítvány, Magyarország

Időtartam

2008 – 2009

Honlap

Eredmények

A projekt keretében létrejött, jó gyakorlatokat összesítő adatbázis. Azokat a különböző stratégiákat mutatja be, amelyek során a nők részvétele megvalósul a tudományos kutatóintézetek döntéshozatalában: http://www.pragesdatabase.eu/

UNICAFE – Survey of the University Career of Female Scientists at Life Sciences versus Technical Universities Felmérés a női kutatók körében az akadémiai karrierről az élettudományi és a műszaki egyetemeken

Téma

Az projekt fő tevékenysége egy olyan innovatív pilot-felmérés elvégzése volt, amely az egyetemeken dolgozó kutatónők karrierjellegzetességeinek feltárását célozta a mérnöki és az élettudományok területén, két olyan tudományterületen, ahol a nők igen alacsony arányban vannak jelen. A felmérés a kutatói karrierekben jelentkező nemek szerinti különbségekre, a vezető egyetemi pozíciókban való női részvételre, a kutatási támogatáshoz való hozzájutásra, a mobilitásra, valamint a munka és a magánélet egyensúlyára irányult. Statisztikai adatok gyűjtése, kérdőíves adatfelvétel és interjúk képezték az elemzések alapját. Az empirikus kutatás 6 országra, 8 egyetemre terjedt ki. A felmérés célja az volt, hogy az eredményekre alapozva olyan módszereket alakítson ki és teszteljen a partner-intézményekben, amelyek a későbbiekben alkalmasak a kutatói karrier utak feltérképezésére a Unió más országaiban és intézményeiben is. A kutatás feltérképezte a karrierépítést segítő és gátló tényezőket egyaránt.

Koordinátor

Tudományos és Technológiai Alapítvány, Magyarország

Időtartam

2006 – 2008

Honlap

Eredmények

WiRES – Women in Renewable Energy Sector Nők a megújuló energia szektorban

Téma

A projekt célja megvizsgálni

  • a társadalmi párbeszéd szerepét a nők foglalkoztatottsági arányának növelésében és a munkafeltételek javításában a megújuló energia szektorban
  • hogyan tudnak a különböző társadalmi partnerek szerepet vállalni abban, hogy mind a munkaadók, mind a munkavállalók szakmai szempontból felkészülten tudjanak szembenézni az új illetve újradefiniált foglalkozásokkal
  • az esélyegyenlőség lehetőségét egy sokdimenziós megközelítésben, úgymint a munkaerőpiachoz való hozzáférés, a karrierlépcső (különös tekintettel az üvegplafon-jelenségre), és a nemek közötti bérolló
  • a munka és magánélet egyensúlynak feltételeit, úgymint: rugalmas munkafeltételek, segítő szolgáltatások és egyéb, egyenlő munkaterhelést biztosító intézkedések a munkában és a magánéletben egyaránt

Koordinátor

ADAPT Association for International and Comparative Studies in Labour Law and Industrial Relations (Italy)

Időtartam

2009 – 2010

Honlap és eredmények